• Lovište

  Ловиште "Каменица"

  Ловиште "Каменица" је пуно разноврсне дивљачи.
  Конфигурација терена је брдско-планинска што представља идеално станиште за крупну дивљач!
  Више о ловишту

 • Divljač

  Трофејна дивљач

  Велики број трофејне дивљачи је потврда домаћинског газдовања у нашем Ловачком удружењу.

  Више о дивљачи

 • Lovni turizam

  Ловни туризам

  Велики број ловаца туриста у нашем ловишту доказује да су услови за ловни туризам идеални!

  Више о ловном туризму

 • Sekcije

  ЛУ "Карађорђе" Топола
  организовано је у
  4 секције

  Активне секције доприносе квалитетном функционисању Ловачког удружења. Више о секцијама

Репро центри


УЗГАЈАЛИШТЕ РЕПРО ЦЕНТАР ЗА ДИВЉЕ СВИЊЕ /Sus scrofa L./ „ЗВЕЗДА“
У ЛОВИШТУ „КАМЕНИЦА“ ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА „КАРАЂОРЂЕ“ ИЗ ТОПОЛЕ

Почетком месеца новембра 2013.године започета је изградња Репро центра „Звезда“ у ловишту „Каменица“, на потезу дела ловишта на Руднику, у Ловачкој секцији „Звезда“ у Јарменовцима, из средстава буџетског фонда за развој ловства Републике Србије и делом средстава Удружења.
С обзиром на бројне чиниоце који су довели до смањења броја становништва, посебно у руралним деловима ловишта, смањења површине пољопривредног земљишта које се интензивно обрађује, као и све мање експлоатације шума, у делу ловишта „Каменица“ који је одређен као ловно-продуктивна површина за дивљу свињу, присутно је повећање мира у ловишту, раст гушће и више вегетације, побољшање прехрамбеног потенцијала станишта услед запуштања пољопривредних површина, воћњака, винограда итд.

          Због свега овога, приметно је да је укупна ловно продуктивна површина за дивљу свињу у ловишту „Каменица“ повећана у последњих неколико година, те да је присутно и повећање бројности ове дивљачи, са оптималних 20 на 26 јединки, односно одстрела дивљих свиња са 10 на 16 јединки.

          Напоредо са експанзијом дивљих свиња у ловишту „Каменица“, смањује се бројност појединих врста ситне дивљачи,  те се све више домаћих ловаца одлучује за лов дивље свиње као примарне врсте. Резултат овога је да су поједине врсте, пре свега бројчано угрожене ситне дивљачи значајно растерећене што се тиче лова, а ловачко удружење је задржало број чланова у оној мери која омогућује правилно финансирање рада стручне службе, као и заштиту и узгој свих врста дивљачи у ловишту. Напоредо са овим, дивља свиња је све интересантнија врста за одстрел у ловном туризму, од кога се могу обезбедити значајна средства за даље улагање у ловиште. Због свега овога је дивља свиња, као ловна врста, уз срнећу дивљач, узета као стратешки најважнија за развој ловства у ловишту „Каменица“.
             Изградњом прихватилишта – репроцентра за дивље свиње у ловишту „Каменица“ долази до великога значаја за постојећу популацију дивљих свиња у ловишту, за само ловиште и за корисника ловишта.

          Ограђивање  дела ловишта је у површини од 7,50ха установљава се прихватилиште репро-центар. У репро-центру је обезбеђено убацивање дивљачи у односу полова 1:4 у корист крмача, односно 15 зрелих грла за репродукцију. Очекује се годишњи прираст и испуштање у ловиште око 50 грла. Опрашена прасад биће витална и пожељна да чине део матичнога фонда у ловишту. Испуштене јединке из репроцентра које ће учествовати у репродукцији могу да подигну квалитет већ постојеће популације дивљих свиња у ловишту. Одстрел дивљих свиња након испутштања из Репроцентра повећаће се до 50 грла годишње, што би, нарочито кроз чланство и туристички одстрел повећало приходе корисника ловишта.

            Овај  репроцентар је прави пројекат за развој ловства после дужега времена, чак од давне 1953. где се из репроцентра на Руднику населила срнећа дивљач у целој Шумадији а и шире, тако ће овим пројектом побољшати стање дивљих свиња на целоме Руднику, у ловишту "Каменица" и суседних ловишта.
На овај начин оправдан је смисао формирања фонда за развој Републике Србије и додељених средстава корисницима ловишта.

          Уз велики стручни рад у појединим областима, израђен је Пројекат узгајалишта за дивље свиње од стране Павловић Марка из ЛСЦС, Ђорђевић Драгише управника ловишта у Тополи, председника Велизара Миљковић и члана удружења Лазара Миљковић. Са пројектом је конкурисано на расписаном конкурсу за расподелу средстава Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије у ловној 2013/2014.години. Средства по пројекту су одобрена и током месеца октобра потписан је уговор о финансирању пројекта и програма од значаја за развој ловства РС, од стране МПШВ Управе за шуме и Корисника средстава Ловачког удружења „Карађорђе“ из Тополе.

Више фотографија погледајте у ФОТО