• Lovište

  Ловиште "Каменица"

  Ловиште "Каменица" је пуно разноврсне дивљачи.
  Конфигурација терена је брдско-планинска што представља идеално станиште за крупну дивљач!
  Више о ловишту

 • Divljač

  Трофејна дивљач

  Велики број трофејне дивљачи је потврда домаћинског газдовања у нашем Ловачком удружењу.

  Више о дивљачи

 • Lovni turizam

  Ловни туризам

  Велики број ловаца туриста у нашем ловишту доказује да су услови за ловни туризам идеални!

  Више о ловном туризму

 • Sekcije

  ЛУ "Карађорђе" Топола
  организовано је у
  4 секције

  Активне секције доприносе квалитетном функционисању Ловачког удружења. Више о секцијама

УСВОЈЕН НОВ СТАТУТ ЛОВАЧКOГ УДРУЖЕЊА „КАРАЂОРЂЕ“ ИЗ ТОПОЛЕ


На седници Скупштине Ловачког удружења „Карађорђе“ из Тополе, одржане дана 06. јуна 2015. године у Липоцу,  под  5-ом  тачком дневнога реда разматран је захтев број 93 од 11.05.2015. године Управнога одбора Ловачког удружења „Карађорђе“ из Тополе за измену Статута Удружења . На основу члана 48 Статута Удружења захтев је основан и испуњене су све предвиђене обавезе за измену статута.
Предложене измене Статута прочитане су на Скупштини:

- Члан 25, став један, Избор председника ловачког удружења, где у овом делу члана треба обрисати „по правилу, тајним гласањем“ и додати нову предложену измену „прозивком и јавним изјашњењем делегата Скупштине“.
- Члан 26 став 7 Статута, треба обрисати цео став „на основу листе кандидата Изборна комисија штампа гласачке листиће“.
- Члан 27. став један обрисати „по правилу тајним гласањем“  и додати „прозивком и јавним изјашњењем делегата Скупштине“.
    Члан 27. став два, обрисати „тајно гласање се спроводи на гласачком листићу“ и додати измену „гласање се спроводи јавним изјашњавањем делегата прозивком“.
- Члан 28 Статута треба обрисати цео.
„Тајно гласање се обавља заокруживањем редног броја испред имена кандидата.
         Важећим се сматра сваки гласачки листић из кога се, недвосмислено, може утврдити воља гласача.
         Неважећим се сматрају празни, прецртани, дописани, или на други начин означени гласачки листићи из којих се не може, недвосмислено, утврдити воља гласача“

Све предложене измене Статута су једногласно усвојене.
          На основу Члана 62. Статута Удружења, Одлуку о статусним променама, на основу одлуке Скупштине, а на предлог Управног одбора, у складу са Законом, пријавити у прописаном року надлежним органима.

Нов Статут са статусним променама Ловачког удружења „Карађорђе“, заведен је по бројем 116-15 од 06.06.2015. године, исти је регистрован у АПР-у, за који је добијено решење агенције о усвајању промена број 5692-2015 од 19.06.2015. године.

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „КАРАЂОРЂЕ“
ТОПОЛА