• Lovište

  Ловиште "Каменица"

  Ловиште "Каменица" је пуно разноврсне дивљачи.
  Конфигурација терена је брдско-планинска што представља идеално станиште за крупну дивљач!
  Више о ловишту

 • Divljač

  Трофејна дивљач

  Велики број трофејне дивљачи је потврда домаћинског газдовања у нашем Ловачком удружењу.

  Више о дивљачи

 • Lovni turizam

  Ловни туризам

  Велики број ловаца туриста у нашем ловишту доказује да су услови за ловни туризам идеални!

  Више о ловном туризму

 • Sekcije

  ЛУ "Карађорђе" Топола
  организовано је у
  4 секције

  Активне секције доприносе квалитетном функционисању Ловачког удружења. Више о секцијама

БИЛТЕН - септембар 2015.године


Б И Л Т Е Н

ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА КАРАЂОРЂЕ

СЕПТЕМБАР 2015

LU "Karađorđe" Topola

Одлуке и садржај билтена донете су на седници Управнога одбора Ловачког удружења „Карађорђе“, одржанога дана 27.09.2015. године у Тополи.

- Одлуке о почетку јесењег лова на ситну дивљач и условима организовања лова у ловној 2015/2016 години;
- Дужности и обавезе Пратиоца у лову – груповођа, вође групе ловаца у лову;
- Опис граница репроцентара и терена за комерцијални лов ситне дивљачи;
- Разна обавештења за чланове Удружења о активностима у наредном периоду;
- Одлуке о почетку сезоне лова на високу дивљач – срне и условима организовања лова у ловној 2015/2016 години;
- Одлуке о почетку лова дивљих свиња, услови организовања лова у ловној 2015/2016 години.

Председник ЛУ „Карађорђе“,
Топола
Владимир Радојковић


Управни одбор Ловачког удружења “Карађорђе” у Тополи на својој седници од 27.09.2015.године донео је следеће:

ОДЛУКЕ

1. Ловна сезона на фазанску дивљач почиње 18.10.2015. године.
2. Зец се лови поцев од 22.11.2015. године. и то три недеље, до 06.12.2015. године. Четврта недеља лова на зеца 13.12.2015. године се организује у одређеном делу ловишта као предузета мера на спречавању штета од дивљачи и то у селима Митровчић, Бор, Липовац, Винча, Овсиште, Пласковац, Божурња и Горња Трнава, као и у ловиштима Ловачких секција у Блазнави, Шаторњи и Јарменовцима.
3. Секције имају право да смање обим лова на своме терену у зависности од стања дивљачи на истом.
4. Дозвољен је лов по једног зеца и једног фазана у једном ловном дану.
5. Лови се само недељом од 07 до 14 часова.
6. Лов се обавља искључиво групно (најмање три ловца) по издатој дозволи за улазак у ловиште за дан и место за које важи дозвола.
7. Група која доведе госте, број гостију који лови, у току сезоне исти број чланова групе не лови. Један исти гост само једанпут током ловне сезоне на фазана и зеца мозе да лови. Група која доводи госта мора нај касније до четвртка у недељи уочи лова да Стручној служби Удружења (Управнику ловишта Удружења) достави имена гостију, бројеве ловних карти за важећу ловну сезону и у којој секцији ће да лове.
8. Гости из других Ловачких удружења могу ици у лов само по издатој дозволи Ловачког удружења “Карађорђе”, под условом да уплати 1.500.00 динара када се лови само фазан односно 4.000.00 динара када се лови и фазан и зец, за један ловни дан.
9. Гости – туристи комерцијални лов, ловна сезона почиње и лов се изводи по календару лова, услуге у лову и одстрељену дивљач плаћају по ценовнуку Удружења, дозволу за лов издаје Управник ловишта Удружења.
10. Сваки ловац који се налази у ловишту мора код себе имати ловну карту за 2015 годину, оружни лист за оружије које уноси у ловиште и родовник за пса којег води са уписаним оценама у екстеријеру и положеним испитом у раду урођених особина и да све то на захтев покаже Овлашћеним лицима за контролу лова.
11. Обавезно је узимање дозвола за лов зеца и фазана. Дозвола важи само за један ловни дан. Група која се у ловишту нађе без дозволе за лов биће искључена из даљег лова и покренуте одређене казнене мере. Издавање дозвола за лов обавиће се: - У ТОПОЛИ за секцију “Опленац” у канцеларији удружрња четвртком и петком од 9 до 12 цасова, У САТОРЊИ, БЛАЗНАВИ И ЈАРМЕНОВЦИМА петком од 18 часова. Дозволе за лов издају овлашћена лица удружења од стране Управнога одбора, председници, управници и секретари Секција.
Лице које вади дозволу за лов - груповођа дужан је да пре поласка у лов најмање 48х извади нову дозволу за своју групу, и исту вртати по завршетку лова за 24х ради попуњавања извештаја о извршеном лову.
12. Формирање група решава Секција за ловце који јој припадају.
13. Дужност свакога члана Удружења је да до почетка лова преда 20 кг кукуруза или уплати против вредност од 600 динара. Сакупљање хране организују саме Секције Удружења уз контролу Стручне службе Удружења.
14. За старе дугове одрађивање акција и надница ко се није одазвао 2015/16 дуг плаћа на основу одлуке органа Секције.
15. Сваки члан Удружења дужан је до почетка лова преда вредност уништених штеточина у висини од 500 поена или плати исту вредност у износу од 1.500.00 динара. Поене сакупљају Секције Удружења, а Секције са Стручном службом Удружења исте поене уништавају.
16. За све уплате под тачкама 8, 13, 14, 15 сваки члан Удружења мора код себе да има уплатницу као доказ о уплати. Уплата се врши искључиво на жиро рачун Ловачког удружења Карађорђе у Тополи бр. 160-171235-83, са позивом на број за чланове ЛС Опленац Топола 01, ЛС Г.Јасеница Д.Шаторња 02, ЛС Блазнавац Блазнава 03 и ЛС Звезда Јарменовци 04. Са уплаћеним средствима располажу Ловачке секције за своје потребе.
17. За обавезе чланова из тачке 13, 14 и 15 ко не испуни у датом року неће имати право даљега лова.
18. За време лова забрањена је употреба алкохола, и водити лица која нису уписана у дозволи за лов.
19. У лов се полази са зборних места која су одређена по секцијама.
20. Скуп ловаца на зборна места у 6.30 часова.
21. Ове ловне сезоне на снази су РЕПРОЦЕНТРИ за ситну дивљач. Границе су описно дате уз ово обавештење.
22. Комерцијално ловиште секцији “Опленац” Топола налази се описно на другој страни обавештења после репроцентра. Што се тиче осталих Секција ако буде потребе за лов од стране гостију-туриста терен за лов ће се накнадно одредити на сам дан лова.
23. Ловци који дугују било какву финасијску обавезу према Удружењу немају право лова док не измире своје обавезе.

НАПОМЕНА:Сваки члан Удружења који се налази у лови и увиди било какву недозвољену радњу од осталих учесника у лову обавезно да истога тренутка обавести Стручну службу Удружења, која бих могла благовремено да интервенише на томе терену. Телефони: Управник ловишта Драгиша 063-8192-008, Ловоцувар Саша 069-0055719, Ловоцувар Младен 0637524101.
Остваримо максималну сарадњу да заштитимо наше ловиште.

С ловачким поздравом
ДОБАР ПОГЛЕД!
Председник ЛУ.”Карађорђе”
Владимир Радојковић

 

 ДУЖНОСТИ И ОБАВЕЗЕ ПРАТИОЦА У ЛОВУ – ГРУПОВОЂА, ВОЂЕ ГРУПЕ ЛОВАЦА


1. Пратилац у лову – груповођа је лице дужно за извођење лова, које корисник ловишта у складу са својим актима овласти за извођење лова,а то је ловац који поседује ловну карту за текућу ловну годину и оружни лист за одговарајуће оружје. Пратилац у лову на основу овлашћења добио је право да извади дозволу за лов ситне дивљачи, исту овери, да попуни извештај о извршеном лову и исти овери.
2. Да извади дозволу за лов најмање 48 часа пре почетка самог лова. При вађењу дозволе за лов код себе мора да има своју ловну карту за 2015 годину и оружни лист за своју ловачку пушку као и све ловне карте ловаца своје групе.
3. У лов се полази са зборних места која су одређена по Секцијама.
4. На зборном маст, груповођа је дужан да провери ловце уписане у дозволу за лов – своју групу ловаца и то: исправност оружја и опреме за лов, ловну карту важећу за 2015 годину, оружни лист за оружје које се уноси у ловиште и докуметацију за пса уколико се уводи у ловиште.
5. Обавезан је да упозна ловце са врстом дивљачи која се лови, начином лова, временом завршетка лова и мерама сигурности којих су сви ловци дужни да се предржавају.
6. Да ловце који су под утицајем алкохола, без потребне конплетне документације за лов и лица која нису уписана у дозволу одмах са зборног места искључи из даљег лова тога ловног дана.
7. Да одржава групу на окупу за време лова и у свакоме тренутку исту позове на скуп ради контроле.
8. За време лова врши контролу своје групе, о количини одстрела и др.
9. Да све уочене неправилности у лову одмах пријави Стручној или Ловочуварској служби Удружења.
10. По завршетку лова група ловаца мора да се врати на зборно место, а стручни пратилац – вођа групе по повратку на зборно место мора да прикупи све потребне податке за умошење у извештај о извршеном лову. У року од 24х по завршетку лова врати уредно издату дозволу за лов и попуни извештај о извршеном лову са овлашћеним лицем које му је издало дозволу за лов.

 


Репроцентри су установљени у сарадњи са Секцијама, исти су усвојени доношењем Годишњег плана газдовања ловиштем бр.66 од 17.04.2014 године.

Опис граница репроцентара

Ловачка секција „Опленац“ Топола
Први репроцентар МЗ Божурња, Жабаре и с.Топола.

Почетна тачка: Раскрсница у Тополи код Југопетролове пумпе.

Од почетне тачке лева страна регионалног пута Топол-Рудник до Метериза, од Метериза лева страна пута поред куће Петровић Боже и излази испод Опленачки шпалира на асвалт, лева страна пута до предузећа Стара Варош код Ливнице, лева страна пута од Старе Вароши до ново насутога пута пре бетонскога моста на реци Јасеници, лева страна каменога пута до Купусара односно регионалнога пута Топола- Рача, лева страна пута у правцу према Тополи до Трафо станице, од трафо станице лева страна пута кроз Васиљевиће и излази на раскрсницу код куће Зоке Благојевић, лева страна насутога пута крз Љубесело (Рељиће и Чолиће) поред Шевића електричара све до почетне тачке Југопетролове пумпе у Тополи.

Други репроцентар МЗ Жабаре.

Почетна тачка: Раскрсница после куће Радошевић Рада у Жабарима.

Од почетне тачке лева страна насутога пута према шпалирима-економији, пролази истим насутим путем све до осредачког потока код Буцине колибе, лева страна уз Осредачки поток све до пута на калипољу, лева страна земљанога пута од блатњаве колибе из правца Загорице ка Љубеселу поред куће Белог зидара до пута за Чалане, лева страна пута поред куће Томе Митровић, лева страна пута који почиње на кривини пре куће Буџе преко пролази поред куће Гаре и излази на почетну тачку.

Трећи репроцентар МЗ Белосавци.

Почетна тачка: Ђукићева ливница на путу за Загорицу.

Од почетне тачке лева страна низ реку Кубршницу према маскару све до моста у Млакој на реци Кубршници, лева страна пута поред гробља у Маскару и излази код трфо станице у Маскару, од трафо станице лева страна асфалтног пута према Белосавцима, пролази кроз Белосавце све до Магистралнога пута Топола – Младеновац, лева страна магистралнога пута из правца Младеновца ка Тополи до скретања за Загорицу, лева страна пута за Загорицу поред Ђукићеве ливнице до почетне тачке односно моста на кубршници.

Ловачка секција „Горња Јасеница“ Д.Шаторња и ловачка секција „Звезда“ Јарменовци
Четвртит репроцентар.

Почетна тачка: Побрђе Доња Шаторња.

Од почетне тачке „Побрђе“ у Доњој Шаторњи, лева страна пута према Горњој Трешњевици до куће Васе Ђокић, Од куће Васе Ђокић лева страна пута за Ђокиће и лукиће, поред куће Кана Лукић силази у Трешњевичку реку, из реке излази уз поток левом страном на Орловац код клупице, од клупице лева страна пута поред куће Љубе Лукић и Шумске куће излази на регионални пут Топола – Рудник, лева страна пута из правца Јарменоваца према Шаторњи до почетне тачке „Побрђа“.

Терени за комерцијални лов ситне дивљачи

Терен у Ловачкој секцији “Опленац” Топола:
Почетна тачка Баџакова ћуприја – Жути мост на Кубршници.
Од Баџакове ћуприје лева страна реке Кубршнице низводно до Ђукићеве ливнице, од Ђукићеве ливнице лева страна асвалтног пута према Тополи до кружнога тока раскрснице, лева страна пута према Аранђеловцу до Рупника, лева страна пута кроз Рупник поред куће Мије Весиног-Тисе до раскрснице Крумове куће, лева страна низводно реке Каменице до пута који излази код салона намештаја Далас односно излази код делта аграра на главни пут Топола-Београд, лева страна пута према Београду до почетне тачке Баџакове ћуприје – Жути мост на Кубршници.

 


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ ЛУ КАРАЂОРЂЕ ТОПОЛАО АКТИВНОСТИМА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ


- На основу одлуке Управнога одбора ЛУ Карађорђе из Тополе одржанога дана 27.10.2015. године, организује се лов за све почасне чланове Удружења у комерцијалном ловишту дана 03.10.2015. године. Скуп је заказан за 8 часова испред Ловачког дома у Тополи. Са собом обавезно понети сву потребну документацију ради издавања дозволе за лов. Почетак лова у 9 часова.
Сви заинтересовани почасни чланови који желе да учествују у лову, дужни су да се пријаве за лов до 02.10.2015. године код управника ловишта Удружења у Тополи Драгише Ђорђевић 063-8192-008.

- Дана 04.10.2015. године, са почетком у 9 часова, на стрелишту у Овсишту организиван је турнир у гађању глинених голубова у организацији Ловачког удружења „Карађорђе“ из Тополе, за чланове Удружења. Организатор је обезбедио ловачке награде у виду гаратних писама за лов у ловишту „Каменица“ за прва три места у појединачној конкуренцији и за прво место екипно. Поред ових награда обезбеђени су и пехари.

- 11.10.2015. године организована је оцена паса свих раса у екстеријеру за чланове удружења, на ЧЕТВРТОЈ НАЦИОНАЛНОЈ ИЗЛОЖБИ ПАСА СВИХ РАСА у Тополи на просторима Ветеринарске станице, у организацији КД Карађорђе Топола. Сваки члан Ловачког удружења Карађорђе из Тополе има право бесплатно да оцени по једнога пса било које расе. Пријаве се попуњавају у канцеларији Ловачког удружења Карађорђе у Тополи до 08.10.2015. године.

- 24.10.2015. године (СУБОТА) организован је испит паса птичара – провера урођених особина, власништва чланова Ловачког удружења Карађорђе из Тополе бесплатно. Скуп је у 8 часова на мосту у Жабарима.

Како нам у наредном периоду предстоје највеће активности у ловишту, организација и само извођење јесењег лова где учешће узима највећи број ловаца у нашем ловишту, посебно треба обрати пажња на безбедност и мере сигурности у лову, као и поштовање кодекса о понашању ловаца за време лова.
Посебно обратити пажњу на све учеснике у лову и из других група, све уочене неправилности одмах пријавити Стручној и Ловочуварској служби како би иста могла ефикасно спречити и санкционисати уочену неправилност и повреде дисциплинске одговорности.
Као прави домаћини максимално се ангажујмо сви да максимално сачувамо и заштитимо наше ловиште.
До почетка ловне сезоне, поздрављамо Вас
С ловачким поздравом

ДОБАР ПОГЛЕД!

ПРЕДСЕДНИК ЛУ „КАРАЂОРЂЕ“,
Т О П О Л А
ВЛАДИМИР РАДОЈКОВИЋ

 


Управни одбор Ловачког удружења “Карађорђе” из Тополе на својој седници одржаној дана 27.09.2015. године донео је следеће одлуке:

1. Ловна сезона на високу дивљач-срне, за чланове Ловачкога удружења Карађорђе из Тополе почиње 01.10.2015. године.
2. Лов се изводи свакога дана. Лов се искључиво изводи са стабилних чека осматрачница , помоћних чека и пиршом.
3. Дозволе за лов Срна, издаје стручно лице ЛУ.”Карађорђе”, у сарадњи са руководством Секције. За организовани лов, од стране Стручне или Ловочуварске службе обавештава се председник Удружења, председника Секција где се лов изводи, 12х пре лова. Дозволе се издају у складу са Законом о појединачном лову један ловац један пратилац у лову. Пратиоци у лову су Стручна и Ловочуварска служба Удружења.
4. Обавеза ловца је да пријави лов срна најмање 48 часова пре, ради тачнога формирања термина за лов.
5. При издавању дозволе обавезан је оружни лист на увид од ловца за ловачки карабин са којим ће да лови и од истога да се у дозволи за лов упише калибар и број оружног листа и важећа ловна карта.
Одстрел срна је забрањено вршити на основу цлана 77. тачка 4 ЗОДИЛ, ловачким карабином мањим калибром од 5.6 мм и мањом тежином зрна од 3.5 грама.
6. За време лова сваки ловац је дужан да носи код себе оружни лист за ловачки карабин као и ловну карту за 2015г.
7. По извршеном пуцњу ловца у року од 20 минута исти Стручни пратилац у лову пријављује председнику Секције где је лов организован. Ловиште од стране ловца и стручнога пратиоца не напушта се док се не добије одговор од председника секције.
8. По одстрелу срне маркира се дивљач, издаје се пропратница, и сачињава извештај о извршеном лову од стране Стручнога пратиоца.
9. По одстрелу:
Члан удружења
Врши уплату за одстрељену срну у износу од 6.600.00 динара у року од 30 дана од одстрела срне.
Ако се не испоштује рок уплате срне, ловац се аутоматски суспендује из даљега лова на сву врсту дивљачи, а цена срне се увећава и то за члана удружења износи тржишна цена из ценовника Удружења.
10. Рањавање се плаћа по ценовнику Удружења, а промашај 1.500.00 динара, рок за уплату је 7 дана по извршеном лову. Сваки ловац је пре изласка у лов обавезан да изврши проверу свог ловачкога карабина, односно исти да упуца.
11. Све уплате везане за одстрел, рањавање и промашај уплаћују се искључиво на жиро рачун Ловачкога удружења Карађорђе Топола, бр.ж.р. 160-171235-83, са позивом на број добијен од стране управника ловишта Драгише Ђорђевић.
12. Дозвола важи за само узгојно-селективни и санитарни одстрел.
13. Контролу лова вршиће овлашћена лица Удружења, Управник ловишта и ловочувар.
14. Ловци који иду у лов, дужни су да полазе са зборног места и врате на зборно место по завршетку лова са стручним пратиоцем, а зборна места биће уписана у дозволи за лов за терен који се лови.
15. Контакт телефони са Стручном службом: Удружење 811-137, Ђорђевић Драгиша 063-8192-008 и Ловочуварском службом Николић Саша 069-0055-719, Марковић Младен 063-7524101.
16. У лов је забрањено водити лица која нису уписана у дозволу за лов. Забрањена је употреба алкохола.
17. Ловци који дугују било какву финасијску обавезу према Удружењу немају право лова док не измире своје обавезе.

С ловачким поздравом
ДОБАР ПОГЛЕД!

Председник ЛУ Карађорђе Топола
Владимир Радојковић


БИЛТЕН  О  ПОЧЕТКУ  ЛОВА


      Управни одбор Ловачког удружења Карађорђе из Тополе на својој седници одрженој
      дана 27.09.2015. године донео је следеће одлуке:

ЛОВ ДИВЉИХ СВИЊА

1. Ловна сезона на дивље свиње  почиње  од 10.11.2015. године.
2. До 10.11.2015. године на снази су и примењују одлуке о лову дивљих свиња из Билтена о почетку летњег лова на дивље свиње од 20.07.2015.
3. Лов се изводи чекањем са регистрованих чека, и погоном следећим данима по секцијама:
           ЛС „Звезда“ Јарменовци – лов погоном, среда, субота и недеља. – лов чекањем, среда и недеља.
            ЛС „Г.Јасеница“ Д.Шаторња – лов погоном, среда, субота и недеља. – лов чекањем, среда, субота и недеља.
           ЛС „Блазнавац“ Блазнава – лов чекањем среда, субота и недеља, лов погоном недеља без употребе паса.
Скуп ловаца за лов погоном је до 7,30 часова у горе наведеним Секцијама и то: У Шаторњи Ловачки дом, У Блазнави продавница и у Јарменовцима Мижина кафана.
Лов чекањем траје у периоду од 16 до 05 часова а збор ловаца је  на истом месту као и за лов погоном најмење 1 час пре почетка лова.
4. Дозволе за лов погоном и чекањем издају Председници, Управници и Секретари ловачких секција. Обавеза лица која издају дозволе за лов, најмање 24 часа пре почетка лова најаве организацију истога Управнику ловишта ЛУ Карађорђе у Тополи Драгиши Ђорђевић, ради даље контроле лова, и кординације са надлежним органима.
5. При издавању дозволе, ловац мора показати на увид важећу ловну карту и оружни лист за оружије које носи као и доказ о уплати оверену општу уплатницу о уплати дозволе за лов.
6. Сваки ловац који се налази у ловишту мора код себе имти ловну карту за 2015 годину, оружни лист за оружије које уноси у ловиште и уписан код вође групе ловаца у дозволи за лов.
7. Лов се изводи искључиво по издатој дозволи за улазак у ловиште за дан и место за које важи дозвола за лов.
8. Ловац члан удружења уплаћује:
Дозволу за лов у висини од 250,00 динара по изласку – дозволи.  Уплата се врши  пре издавања дозволе за лов, на жиро рачун Ловачког удружења „Карађорђе“ из Тополе бр. 160-171235-83 са позивом на број за лов у следећим:
- ЛС Горња Јасеница у Доњој Шаторњи   02
- ЛС Блазнавац у Блазнави     03
- ЛС Звезда у Јарменовцима   04
Одстрел се плаћа по важећем Ценовнику за чланове  Ловачког удружења „Карађорђе“ из Тополе.
Одстрел крмаче се плаћа по ценовнику тржишна цена без умањења.
Одстрел маркираних дивљих свиња пуштених из Репро центра плаћа се 5еура/1кг, противвредност у динарима.
Свака фактура се увећава за 1800,00 динара за преглед меса одстрељене дивљачи на трихинелу методом дигестије у ВСИ Јагодина.
9. Висина дозволе за ловце који нису чланови ЛУ Карађорђе из Тополе износи 500 динара. Начин уплате дозволе као и за чланове Удружења.
Одстрел се плаћа по ценовнику Удружења тржишна цена дивљачи.
10. Сви чланови који нису измирили своје обавезе према удружењу односно матичној секцији, чланарину и дуговања по питању лова срндаћа и срна, плаћања по ратама, немају право ниједне врсте лова од 01.10.2015. године док не измире обавезе у потпуности.
11. За време лова забрањена је употреба алкохола
12. У лов се полази са зборних места која су одређена по Секцијама.
НАПОМЕНА: Сваки члан удружења који се налази у лову и увиди било какву недозвољену радњу од стране учесника у лову обавезно да истога тренутка обавести Стручну службу Удружења, која би могла благовремено да интервенише на томе терену. ТЕЛЕФОНИ: Управник ловишта Драгиша 063-8192-008, Ловочувари Саша 069-0055-719 Младен 063-7524101. Остваримо максималну сарадњу да заштитимо наше ловиште.
С ловачким поздравом                                                       ДОБАР ПОГЛЕД  !


Председник ЛУ Карађорђе,
Владимир Радојковић