• Lovište

  Ловиште "Каменица"

  Ловиште "Каменица" је пуно разноврсне дивљачи.
  Конфигурација терена је брдско-планинска што представља идеално станиште за крупну дивљач!
  Више о ловишту

 • Divljač

  Трофејна дивљач

  Велики број трофејне дивљачи је потврда домаћинског газдовања у нашем Ловачком удружењу.

  Више о дивљачи

 • Lovni turizam

  Ловни туризам

  Велики број ловаца туриста у нашем ловишту доказује да су услови за ловни туризам идеални!

  Више о ловном туризму

 • Sekcije

  ЛУ "Карађорђе" Топола
  организовано је у
  4 секције

  Активне секције доприносе квалитетном функционисању Ловачког удружења. Више о секцијама

Održana sednica Upravnog odbora 17.05.2022. godine


Upravni odbor Lovačkog udruženja “Karađorđe” iz Topole na svojoj sednici održanoj dana 17.05.2022. godine doneo je sledeće odluke:

 

Lovna sezona na visoku divljač-srndać, za članove Lovačkoga udruženja Karađorđe iz Topole počinje

28.05.2022. godine.

Lov se izvodi samo vikendom (subotom i nedeljom), dva izlaska, subota veči i nedelja jutri, jutarnji izlazak od 4 do 7 h, veči od 17 do 21 h. Lov se isključivo izvodi sa stabilnih čeka osmatračnica (pomoćnih čeka izgrađenih pored stabilnih čeka). Pre uzimanja dozvole za lov novoformirane čeke mora da budu primljene od strane Stručne Službe Udruženja.

Dozvole za lov Srneće divljači, izdaje stručno lice LU.”Karađorđe”, u saradnji sa Sekcijama. Dozvole se izdaju u skladu sa Zakonom o pojedinačnom lovu jedan lovac jedan pratilac u lovu. Shodno odluci Upravnoga odbora broj 93/2021-03 od 31.03.2021. god. ovlašćuje se Stručno lice Udruženja da pri izdavanju dozvola na licu mesta određuje Stručnoga pratioca u lovu.

Dozvole će se izdavati u saradnji sa rukovodstvom Sekcije sledećim danima po Sekcijama:

“Oplenac” Topola – četvrtkom i petkom prepodne, u Topoli,

“G.Jasenica” D.Šatornja – petkom popodne od 20.00h lovački dom u Šatornji,

“Blaznavac” Blaznava – petkom popodne od 17.00h lovački dom na Delu.

“Zvezda” Jarmenovci – petkom popodne u 20.00h kancelarija MZ.

Obaveze uplate lovca za lov srndaća:

Izvrši doplatu članskog doprinosa za lov srndaća u 2022 godini u iznosu od 2.000,00 dinara. Uplata važi za celu lovnu sezonu. Uplata se vrši na “lično ime lovca”, sa svrhom uplate “doplata članskog doprinosa za lov srndaća u 2022” u korist žiro račun Lovačkog udruženja “Karađorđe” iz Topole, broj 160-171235-83 ili 155-74296-28, sa pozivom na broj za lov u sledećim sekcijama:

Lovačka sekcija “Oplenac” Topola 01

Lovačka sekcija “G.Jasenica” D.Šatornja 02

Lovačka sekcija “Blaznavac” Blaznava 03

Lovačka sekcija “Zvezda” Jarmenovci 04

Nakon uvida u izvod banke, Udruženje će formirati jedinstveni spisak članova koji su doplatili člaski doprinos za lov srndaća i isti će biti dostupan licima koja izdaju dozvole na mestu gde se izdaju dozvole za lov.

Lovac koji ne uplati doplatu članskog doptinosa za lov srndaća, može uplatiti samo u kancelariji Udruženja u Topoli dozvolu za lov srndaća radi izdavanja fiskalnog računa u iznosu od 1.200,00 dinara, koja važi za jedan lovni vikend. Overen primerak uplate dozvole za lov kao dokaz o izvršenoj uplati predaje se licu koje izdaje dozvolu i sastavni je deo kopije dozvole za lov.

Pri prvom izdavanju dozvole obavezan je oružni list na uvid od lovca za lovački karabin sa kojim će da lovi i od istoga da se u dozvoli za lov upiše kalibar i broj oružnog lista.

Odstrel Srndaća je zabranjeno vršiti na osnovu clana 77. tačka 4 ZODIL, lovačkim karabinom manjim kalibrom od 5.6 mm i manjom težinom zrna od 3.5 grama.

Za stručnoga pratioca u dozvolu za lov se upisuje broj važeće lovne karte.

Za vreme lova svaki lovac je dužan da nosi kod sebe oružni list za lovački karabin kao i lovnu kartu za 2022g.

Svaki lovac po izvršenom pucnju u roku od 15 minuta isti prijavljuje Stručnoj ili Lovočuvarskoj Službi Udruženja pozivom ili slanjem SMS poruke na dole navedene brojeve telefona, a odstreljenoga srndaća sa stručnim pratiocem, dužan je da istoga donese na uvid S.službi i to: U Topoli “lovački dom” jutri do 9h veči do 22h, u Donjoj Šatornji “lovački dom” jutri do 8h veči do 21.45h za sekcije Gornja Jasenica i Blaznavac i u Jarmenovcima “MZ” jutri do 9h veči do 22.30h za sekciju Zvezda. Ko ne ispoštuje ovu tačku automatski se suspenduje iz daljega lova.

Po odstrelu srndaća markira se divljač, izdaje se propratnica, u koju se unose podaci o lovcu koji je odstrelio srndaća, podaci o odstreljenom srndaću (izgled trofeja i neto težina srndaća tačna).

Na licu mesta stručni pratilac i lovac vade iz odstreljene divljači unutrašnje organe a naročito želudac i creva radi bezbednosti i kvaliteta mesa, od izvađenih organa u plastičnu kesu odvajaju se srce, pluća, jetra, bubrezi i slezina i isti se sa odstreljenom divljači predaju u Udruženje radi Službene kontrole mesa i organa divljači posle odstrela od strane Veterinarske stanice.

Obrada trofeja se vrši uz nadoknadu od 500.00 dinara + PDV po trofeju, a pregled divljači se vrši od strane ovlašćene VS u Topoli uz nadoknadu od 500,00 dinara + PDV po komadu divljači i uplate se zajedno vrše sa uplatom za odstreljenog srndaća po fakturi. Trofej se predaje u ponedeljk po odstrelu u udruženju u Topoli do 11h.

Po odstrelu lovac, član Udruženja:

Vrši uplatu za odstreljenog srndaća po cenovniku Udruženja sa umanjenjem fakture na ime uplate dozvole za lov i doplate članskog doprinosa za lov srndaća i to:

Trofej težine do 199,99 grama umanjuje se za 4.500.00 dinara, (vrši se uplata oko 8.290.00 dinara)

Trofej težine od 200 do 249,99 grama umanjuje se za 3.500.00 dinara, (vrši se uplata oko 9.290.00 dinara)

Trofej težine od 250 do 299,99 grama umanjuje se za 1.500.00 dinara, (vrši se uplata oko 11.290.00 dinara)

Isti član udruženja u lovnoj sezoni ako odstreli dva i više srndaća drugog i svakog narednog plaća po cenovniku.

Uplata srndaća se vrši na osnvu preuzete fakture.

Način plaćanja odstreljenog srndaća:

4.000.00 dinara u roku od 15 dana od odstrela srndaća, a za 60 dana od odstrela srndaća dužan je da uplati ostali iznos.

Fakturisani srndaći čije su vrednosti preko 300 grama, plaćaće se u ratama mesečnim, gde iznos rate nemože biti manji od 5.000,00 dinara i zadnja rata zaključno sa 20.12.2022. godine.

Ako se ne ispoštuju rokovi uplata po ratama, lovac gubi pravo na umanjenje fakture.

Svaki promašaj se plaća 1.200.00 dinara, a ranjavanje po cenovniku Udruženja, rok za uplatu istih je do nove dozvole. Uplata se vrši na isti način kao i dozvole za lov tačka 5. samo u kancelariji Udruženja u Topoli.

Svaki lovac je pre izlaska u lov obavezan da izvrši proveru svog lovačkoga karabina, odnosno isti da upuca.

Član koji ima 3 vezena promašaja bez odstrela, promašaj plaća 3.000 din.

Dozvola važi za samo uzgojno-selektivni odstrel.

U slučaju da se posle ocene trofeja odstreljenih srndaća, od strane stručne komisije Udruženja utvrdi da je došlo do greške u odstrelu, lovac za perspektivno odstreljeno grlo gubi pravo na umanjenje fakture, a za super perspektivno grlo koje ima perspektivu za medalju plaća u iznosu od 18.000.00 dinara.

Dozvoljen je lov D.svinja, po kalendaru lova, samo vepra i nazime (nazime mora da bude najmanje staro 1 godinu i teško 45kg bruto). Odstrel se plaća na osnovu cenovnika Udruženja. Sekcije imaju pravo da ne lova na svome terenu u zavisnosti od stanja divljači na istom.

Dozvoljen je lov na predatore, šakala i lisice.

Lovac koji se nađe u lovu na terenu koji nije upisan u dozvolu za lov ili bez stručnoga pratioca biće suspendovan iz daljega lova i podneta prijava disciplinskoj komisiji Udruženja. Za ponašanje lovaca u lovu odgovara stručni pratilac, koji je dužan odmah po završetku lova (povratka sa terena) prijavi Stručnoj službi Udruženja odstrel i pucnjeve.

Kontrolu lova vršiće ovlašćena lica Udruženja, Upravnik lovišta i lovočuvar.

Lovci koji idu u lov, dužni su da polaze sa zbornog mesta i vrate na zborno mesto po završetku lova sa stručnim pratiocem, a zborna mesta biće upisana u dozvoli za lov za teren koji se lovi. Ko ne ispoštuje odluku zbornih mesta navedenih u dozvoli za lov biće suspendovan iz daljeg lova i pokrenut disciplinski postupak.

Kontakt telefoni: Udruženje 034-6811-137, upravnik lovišta Đorđević Dragiša 063-8192-008,

lovočuvari Nikolić Saša 069-4113-137 i Marković Mladen 069-3113-137.

Sve odluke Sekcije, oko odrađivanja obaveznih nadnica i akcija u lovištu (izgradnja lovno tehničkih objekata, iznošenje hrane i soli, akcije na smanjenju predatora u lovištu i dr.) nadležne su Sekcije oko razduživanja istih. Ko nije odradio navedene nadnice i akcije u predviđenom roku nema pravo lova dok ne izvrši nadoknadu za iste.

U lov je zabranjeno voditi lica koja nisu upisana u dozvolu za lov. Zabranjena je upotreba alkohola.

Lovci koji duguju bilo kakvu finasijsku obavezu prema Udruženju nemaju pravo lova dok ne izmire svoje obaveze.

 

S lovačkim pozdravom DOBAR POGLED!

Predsednik LU Karađorđe Topola

Dejan Marković

 

 

 

 

 

 

 

 

DUŽNOSTI STRUČNOG PRATIOCA LOVACA U LOVU

 

 

 

Pojedinačnim lovom love se sledeće vrste divljači ( jelen, jelen lopatar, srna, muflon ...) uvek uz stručnoga pratioca.

Da izvadi dozvolu sa lovcem za lov najmanje 24 časa pre početka samog lova.

Na zbornom mestu, stručni pratilac je dužan da proveri da li je lovac upisani u dozvolu za lov, poseduje ispravno oružje i opreme za lov, lovnu kartu važeću za 2022 godinu, oružni list za oružje koje se unosi u lovište.

Obavezan je da upozna lovca, sa trofejnom vrednošću dozvoljenom za odstrel po dozvoli.

Odgovoran je za odstrel srndaća da ne dođe do greške u odstrelu, odnosno da nedozvoli odstrel veće trofejne vrednosti grla nego što je dozvoljeno dozvolom za lov, da nedođe do odstrela mladih – perspektivnih grla.

U slučaju da lovac odstreli srndaća bez odobrenja stručnoga pratioca, stručni pratilac je dužan u izveštaju da stavi tu primedbu da on nije dozvoljavao odstrel.

Da lovca koji je pod uticajem alkohola, bez potrebne konpletne dokumentacije za lov odmah sa zbornog mesta isključi iz daljeg lova toga lovnog dana.

Dužan je odmah po završetku lova (povratka sa terena) prijavi Stručnoj službi Udruženja odstrel i pucnjeve.

Da sve uočene nepravilnosti u lovu odmah prijavi Stručnoj službi Udruženja.

Ako nije u mogućnosti da stupi u kontakt sa Stručnom službom, ima pravo da prikupi odguvarajuće podatke od prekršioca u lovu i podnese prijavu za pokretanje disciplinskog postupka.

Da posle završetka lova popuni sa ovlašćenim licem Udruženja Izveštaj o izvršenom lovu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upravni odbor Lovačkog udruženja “Karađorđe” iz Topole na svojoj sednici održanoj dana 17.05.2022. godine doneo je sledeće odluke:

 

1. Lovna sezona na predatore (vuk, šakal, lisica i kuna belica), za članove Lovačkoga udruženja Karađorđe iz Topole počinje po kalendaru lova, prvi vikend po završetku lova na srndaća za članove Udruženja. Upravni odbor kada se se ukaže potreba, na narednim sednicama doneće odluke o završetku lova predatora ili o drugim uslovima organizovanja lova na predatora.

2. Sekcije na osnovu svoje procene, imaju pravo da ne lova na svome terenu ili smanje obim lova.

3. Lov se izvodi isključivo po izdatoj dozvoli za grupni lov, za dan i mesto za koje važi dozvola za lov, odnosno grupa ima pravo da izvadi dozvolu za teren samo gde lovi srndaće. Dozvoljen je lov petkom, subotom i nedeljom, tri izlaska, samo veči, od 18 do 21,30 h. Lov se isključivo izvodi sa stabilnih čeka osmatračnica koje su registrovane i umatičene u Udruženju.

4. U lov se polazi sa zbornih mesta određenih po Sekcijama, a koja su upisana u Dozvolu za lov. Sa zbornog mesta u lov mogi ići najmanje tri prisutna člana i vođa grupe lovaca – grupovođa. Prisustvo na zbornom mestu grupe je obavezno da bude u 17,45h pre početka lova i 21,45h po završetku lova. Ko ne ispoštuje odluku zbornih mesta navedenih u dozvoli za lov biće suspendovan iz daljeg lova i pokrenut disciplinski postupak.

5. Dozvole za grupni lov izdaju ovlašćena lica Sekcija, predsednik, upravnik i sekretar Sekcije, odnosno i ovlašćena lica Udruženja upravnik lovišta i lovočuvari. U dozvoli za lov obavezno je pored imena i prezimena lovca, upisati broj lovne karte za 2022 godinu i broj čeke sa koje lovi. Po zaključivanju izdavanja dozvola, lica koja izdaju dozvole obavezna su da drugi primerak dozvole za lov dostave licima za kontrolu lova i vođenja evidencije o izvršenom lovu. Sekcija Topola dostavlja upravniku lovišta Dragiši Đorđević, sekcija D. Šatornja i Blaznava lovočuvaru Saši Nikolić i sekcija Jarmenovci lovočuvaru Mladenu Marković.

6. Dozvole će se izdavati sledećim danima po Sekcijama i to vođi grupe lovaca – grupovođi:

- “Oplenac” Topola – četvrtkom i petkom prepodne, u Topoli od 9h do 12h,

- “G.Jasenica” D.Šatornja – četvrtkom popodne od 20.00h lovački dom u Šatornji,

- “Blaznavac” Blaznava – četvrtkom popodne od 20.00h lovački dom na Delu.

- “Zvezda” Jarmenovci – četvrtkom popodne u 20.00h kancelarija MZ.

7. Pri prvom izdavanju dozvole obavezan je oružni list na uvid od lovca za lovačko oružije sa kojim će da lovi i važeća lovna karta za 2022 godinu. Odstrel predatora je dozvoljeno vršiti sa lovačkim karabinom i lovačkom puškom.

8. Za vreme lova svaki lovac je dužan da nosi kod sebe oružni list za lovačk0 oružije kao i lovnu kartu za 2022g, da bude upisan kod vođe grupe lovaca u dozvolu za lov i da na sebi ima odgovarajuću obeležavajuću oznaku (prsluk marker).

9. Pre polaska u lov, dužnost vođe grupe lovaca je da obavesti Stručnu službu Udruženja o izlasku u lovište, putem SMS poruke. Članovi lovačke sekcije Oplenac iz Topole javljaju se upravniku lovišta Dragiši Đorđević 063-8192-008, članovi sekcije iz Donje Šatornje i Blaznave lovočuvaru Saši Nikolić 069-4113-137 i članovi iz Jarmenovaca lovočuvaru Mladenu Marković 069-3113-137.

10. Svaki lovac po izvršenom pucnju u roku od 5 minuta isti prijavljuje Stručnoj ili Lovočuvarskoj Službi Udruženja pozivom ili slanjem SMS poruke, odnosno licima kojima je prijavljen lov, opisano u članu 9 ovog biltena.

Ko ne ispoštuje ovu tačku automatski se suspenduje iz daljega lova i pokreće disciplinski postupak.

11. Po završetku lova u roku od 15 minuta grupovođa je dužan da podnese usmeni izveštaj ili putem SMS poruke ako je bilo pucnja i odstrela. Izveštaj se podnosi licima kojima je prijavljen lov, opisano u članu 9 ovog biltena.

12. Lovac koji je izvršio odstrel, odmah po završetku lova u dogovoru sa licima koja vrše kontrolu lova odnosno licima kojima je prijavljen lov, opisano u članu 9 ovog biltena, izvrši će predaju odstreljenog predatora radi evidentiranja, obeležavanja i popunjavanja izveštaja o izvršenom lovu.

13. Vođa grupe u lovu – grupovođa je lice odgovorno za izvođenje lova, poštovanje načina lova i odluka Udruženja.

Obaveza je da upozna lovce sa vrstom divljači koja se lovi, načinom lova, vremenom završetka lova i merama sigurnosti u lovu, kojih su svi lovci dužni da se pridržavaju.

Na zbornom mestu pregleda dokumenta za lov, da proveri da li su lovci upisani u dozvolu za lov, ispravnost oružja i opreme za lov.

Lica koja su pod uticajem alkohola, bez potrebne kompletne dokumentacije za lov, obeležavajućih markera i lica koja nisu upisana u dozvolu za lov odmah sa zbornog mesta isključi iz daljeg lova.

14. Lovac koji se nađe u lovu na terenu koji nije upisan u dozvolu za lov, odnosno nije na prijavljenoj čeki koja je upisana u dozvoli za lov biće suspendovan iz daljega lova i podneta prijava disciplinskoj komisiji Udruženja.

15. Kontrolu lova vršiće ovlašćena lica Udruženja, Upravnik lovišta i lovočuvar.

16. Kontakt telefoni: Udruženje 034-6811-137, upravnik lovišta Đorđević Dragiša 063-8192-008,

lovočuvari Nikolić Saša 069-4113-137 i Marković Mladen 069-3113-137.

17. U lov je zabranjeno voditi lica koja nisu upisana u dozvolu za lov. Zabranjena je upotreba alkohola.

18. Lovci koji duguju bilo kakvu finasijsku obavezu prema Udruženju nemaju pravo lova dok ne izmire svoje obaveze.

S lovačkim pozdravom DOBAR POGLED!

Predsednik LU Karađorđe Topola

Dejan Marković