• Lovište

  Ловиште "Каменица"

  Ловиште "Каменица" је пуно разноврсне дивљачи.
  Конфигурација терена је брдско-планинска што представља идеално станиште за крупну дивљач!
  Више о ловишту

 • Divljač

  Трофејна дивљач

  Велики број трофејне дивљачи је потврда домаћинског газдовања у нашем Ловачком удружењу.

  Више о дивљачи

 • Lovni turizam

  Ловни туризам

  Велики број ловаца туриста у нашем ловишту доказује да су услови за ловни туризам идеални!

  Више о ловном туризму

 • Sekcije

  ЛУ "Карађорђе" Топола
  организовано је у
  4 секције

  Активне секције доприносе квалитетном функционисању Ловачког удружења. Више о секцијама

БИЛТЕН БРОЈ 5 ОКТОБАР 2022


Б  И  Л  Т  Е  Н

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ КАРАЂОРЂЕ

БРОЈ 5 ОКТОБАР 2022

 

         Одлуке и садржај билтена донете су на седници Управног одбора Ловачког удружења „Карађорђе“, одржаног дана 10.10.2022. године у Тополи.            

 

 • Одлуке о почетку јесењег лова на ситну дивљач и условима организовања лова у ловној 2022/2023 години;
 • Дужности и обавезе Пратиоца у лову – груповођа, вође групе ловаца у лову;
 • Опис граница репроцентра и терена за комерцијални лов ситне дивљачи-полигон за интезивни лов фазанске дивљачи;
 • Одлуке о почетку лова дивљих свиња погони – чекање, начин и услови организовања лова у ловној 2022/2023 години;
 • Одлуке о почетку сезоне лова на високу дивљач – срне и услови организовања лова у ловној 2022/2023 години;

 

 

 

 

Председник ЛУКарађорђе“,

Топола

Дејан Марковић

 


 

 

Upravni odbor Lovačkog udruženja “Karađorđe” u Topoli na svojoj sednici od 10.10.2022.godine doneo je sledeće:

 

ODLUKE

 1. Lovna sezona na fazansku divljač počinje 16.10.2022. godine.
 2. Zec se lovi pocev od 13.11.2022. godine. i to dve nedelje, do 20.11.2022. godine, а na osnovu analize Izveštaja o izvršenom lovu, ako se steknu uslovi da nije realizovan plan odstrela predviđen GPGL (ispunjen plan), pusti će se i treći izlazak lova na zeca 27.11.2022. godine, kao preduzeta mera na sprečavanju štete od divljači na poljoprivrednim usevima i voćarskim zasadima.
 3. Sekcije imaju pravo da smanje obim lova na svome terenu u zavisnosti od stanja divljači na istom.
 4. Dozvoljen je lov po jednog zeca i jednog fazana u jednom lovnom danu.
 5. Lovi se samo nedeljom od 07 do 14 časova.
 6. Lov se obavlja isključivo grupno (najmanje tri lovca) po izdatoj dozvoli za ulazak u lovište za dan i mesto za koje važi dozvola.
 7. Grupa koja dovede goste, broj gostiju koji lovi, u toku sezone isti broj članova grupe ne lovi. Jedan isti gost samo jedanput tokom lovne sezone na fazana i zeca moze da lovi. Grupa koja dovodi gosta mora naj kasnije do četvrtka u nedelji uoči lova da Stručnoj službi Udruženja (Upravniku lovišta Udruženja) dostavi imena gostiju, brojeve lovnih karti za važeću lovnu sezonu i u kojoj sekciji će da love.
 8. Gosti iz drugih Lovačkih udruženja mogu ići u lov samo po izdatoj dozvoli Lovačkog udruženja “Karađorđe”, pod uslovom da uplati 1.500.00 dinara kada se lovi samo fazan odnosno 4.000.00 dinara kada se lovi i fazan i zec, za jedan lovni dan.
 9. Gosti – turisti komercijalni lov, lovna sezona počinje i lov se izvodi po kalendaru lova, usluge u lovu i odstreljenu divljač plaćaju po cenovnuku Udruženja, dozvolu za lov izdaje Upravnik lovišta Udruženja.
 10. Svaki lovac koji se nalazi u lovištu mora kod sebe imatilovnu kartu za 2022 godinu, oružni list za oružije koje unosi u lovište, ako koristi lovačkog psa u lovu mora imati rodovnik i potvrdu o upotrebljivosti u lovu ili identifikacionu karticu izdatu na osnovu rodovnika i potvrde o upotrebljivosti u lovu na osnovu člana 74. Zakona o divljači i lovstvu, i da sve to na zahtev pokaže Ovlašćenim licima za kontrolu lova.

Svi učesnici u lovu obavezni su da na sebi imaju odgovarajuću obeležavajuću oznaku koja je jarke narandžaste, žute, ljubičaste ili crvene boje.

 1. Obavezno je uzimanje dozvola za lov zeca i fazana. Dozvola važi samo za jedan lovni dan. Grupa koja se u lovištu nađe bez dozvole za lov biće isključena iz daljeg lova i pokrenute određene kaznene mere. Izdavanje dozvola za lov obaviće se:

- U TOPOLI za sekciju “Oplenac” u kancelariji udružrnja četvrtkom i petkom  od 9 do 12 casova,  U ŠATORNJI, BLAZNAVI I JARMENOVCIMA  petkom od 18 časova. Dozvole za lov izdaju ovlašćena lica udruženja od strane Upravnoga odbora, predsednici, upravnici i sekretari  Sekcija, Stručna i lovočuvarska služba Udruženja.

Lice koje vadi dozvolu za lov -  grupovođa dužan je da pre polaska u lov najmanje 48h izvadi novu dozvolu za lov, i istu vrtati po završetku lova za 24h radi popunjavanja izveštaja o izvršenom lovu.

 1. Formiranje grupa rešava Sekcija za lovce koji joj pripadaju.

 

 

 1. Dužnost svakoga člana Udruženja je da do početka lova preda najmanje 20 kg kukuruza ili uplati protiv vrednost od 600 dinara. Sakupljanje hrane organizuju same Sekcije Udruženja uz kontrolu Stručne službe Udruženja.
 2. Za stare dugove odrađivanje akcija i nadnica ko se nije odazvao 2022 dug plaća na osnovu odluke organaSekcije.
 3. Svaki član Udruženja dužan je do početka lova preda vrednost uništenih štetočina u visini od 500 poena ili plati istu vrednost u iznosu od 1.500.00 dinara. Poene sakupljaju Sekcije Udruženja, a Sekcije sa Stručnom službom Udruženja iste poene uništavaju.
 4. Za sve uplate pod tačkama 8, 13, 14, 15 svaki član Udruženja mora kod sebe da ima uplatnicu  kao dokaz o uplati. Uplata se vrši isključivo na žiro račun Lovačkog udruženja Karađorđe u Topoli

br. 160-171235-83, sa pozivom na broj za članove LS Oplenac Topola 01, LS G.Jasenica D.Šatornja 02, LS Blaznavac Blaznava 03 i LS Zvezda Jarmenovci 04. Sa uplaćenim sredstvima raspolažu Lovačke sekcije za svoje potrebe.

 1. Za obaveze članova iz tačke 13, 14 i 15 ko ne ispuni u datom roku neće imati pravo daljega lova.
 2. Za vreme lova zabranjena je upotreba alkohola, i voditi lica koja nisu upisana u dozvoli za lov.
 3. U lov se polazi sa zbornih mesta koja su određena po sekcijama.
 4. Skup lovaca na zborna mesta u 6.30 časova.
 5. Ove lovne sezone na snazi su REPROCENTRI za sitnu divljač.Granice su opisno date uz ovo obaveštenje.
 6. Komercijalno lovište – poligon za intezivni lov fazanske divljači u sekciji “Oplenac” Topola nalazi se opisno na drugoj strani obaveštenja posle reprocentra. Što se tiče ostalih Sekcija ako bude potrebe za lov od strane gostiju-turista teren za lov će se naknadno odrediti na sam dan lova.
 7. Lovci koji duguju bilo kakvu finasijsku obavezu prema Udruženju nemaju pravo lova dok ne izmire svoje obaveze.

 

NAPOMENA: Svaki član Udruženja koji se nalazi u lovi i uvidi bilo kakvu nedozvoljenu radnju od ostalih učesnika u lovu obavezno da istoga trenutka obavesti Stručnu službu Udruženja, koja bih mogla blagovremeno da interveniše na tome terenu. Telefoni: Upravnik lovišta Dragiša 063-8192-008, Lovocuvar Saša  069-4113-137, Lovocuvar Mladen 069-3113-137.

Ostvarimo maksimalnu saradnju da zaštitimo naše lovište.

 

S lovačkim pozdravom      

 

DOBAR POGLED!

 

  Predsednik LU.”Karađorđe”

    Dejan Marković

 


DUŽNOSTI I OBAVEZE PRATIOCA U LOVU – GRUPOVOĐA, VOĐE GRUPE LOVACA

 

1.     Pratilac u lovu – grupovođa je lice dužno za izvođenje lova, koje korisnik lovišta u skladu sa svojim aktima ovlasti kao grupovođu, a to je lovac koji poseduje lovnu kartu za tekuću lovnu godinu,  oružni list za odgovarajuće oružje i najmanje 5 godina lovačkog staža. Pratilac u lovu na osnovu  ovlašćenja dobio je pravo da izvadi dozvolu za lov sitne divljači, istu overi i popuni, da popuni izveštaj o izvršenom lovu i isti overi.

 

2.     Da izvadi dozvolu za lov najmanje 48 časa pre početka samog lova. Pri vađenju dozvole za lov kod sebe mora da ima svoju lovnu kartu za 2022 godinu i oružni list za svoju lovačku pušku. Da se kod lica koje izdaje dozvolu za lov informiše dali ostali članovi grupe duguju bilo kakvu finasijsku obavezu prema Udruženju po pitanju lova, akcija, nadnica i ostalih obaveza prema Sekciji.

 

3.     U lov se polazi sa zbornih mesta koja su određena po Sekcijama.

 

4.     Na zbornom mast, grupovođa je dužan da proveri  lovce članove svoje grupe i to: ispravnost  oružja i opreme za lov, lovnu kartu važeću za 2022 godinu, oružni list za oružje koje se unosi u lovište,  dokumetaciju za psa ukoliko se uvodi u lovište, dali poseduje odgovarajuće obeležje na sebi jarke boje, u slučaju da član grupe duguje bilo kakvu finasijsku obavezu prema Udruženju po pitanju lova traži na uvid dokumenat da je istu uplatio (uplatnica)  i da lice nije pod dejstvom alkohola.

         Nakon provere svih navedenih obaveza iz predhodnog stava, član grupe koji je u potpunosti ispravan za lov, grupovođa ga upisuje u dozvolu za lov i to puno ime i prezime i broj lovne karte.

         Lovce koji su pod uticajem alkohola, bez potrebne kompletne dokumentacije za lov, odnosno ne ispunjavaju obaveze iz stava 1 ove tačke, grupovođa ne upisuje u dozvolu za lov i iste odmah sa zbornog mesta isključi iz daljeg lova toga lovnog dana.

 

5.     Obavezan je da upozna lovce sa vrstom divljači koja se lovi, načinom lova, vremenom završetka lova i merama sigurnosti kojih su svi lovci dužni da se predržavaju.

 

7.     Da održava grupu na okupu za vreme lova i u svakome trenutku istu pozove na skup radi kontrole.

 

8.     Za vreme lova vrši kontrolu svoje grupe, o količini odstrela i dr.

 

9.     Da sve uočene nepravilnosti u lovu odmah prijavi Stručnoj ili Lovočuvarskoj  službi Udruženja.

 

10.   Po završetku lova grupa lovaca mora da se vrati na zborno mesto, a stručni pratilac – vođa grupe po povratku na zborno mesto mora da prikupi sve potrebne podatke za umošenje u izveštaj o izvršenom lovu. U roku od 24h po završetku lova vrati uredno izdatu dozvolu za lov i  popuni izveštaj o izvršenom lovu sa ovlašćenim licem.

 


 

DUŽNOSTI I OBAVEZE PRATIOCA U LOVU – GRUPOVOĐA, VOĐE GRUPE LOVACA

 

1.     Pratilac u lovu – grupovođa je lice dužno za izvođenje lova, koje korisnik lovišta u skladu sa svojim aktima ovlasti kao grupovođu, a to je lovac koji poseduje lovnu kartu za tekuću lovnu godinu,  oružni list za odgovarajuće oružje i najmanje 5 godina lovačkog staža. Pratilac u lovu na osnovu  ovlašćenja dobio je pravo da izvadi dozvolu za lov sitne divljači, istu overi i popuni, da popuni izveštaj o izvršenom lovu i isti overi.

 

2.     Da izvadi dozvolu za lov najmanje 48 časa pre početka samog lova. Pri vađenju dozvole za lov kod sebe mora da ima svoju lovnu kartu za 2022 godinu i oružni list za svoju lovačku pušku. Da se kod lica koje izdaje dozvolu za lov informiše dali ostali članovi grupe duguju bilo kakvu finasijsku obavezu prema Udruženju po pitanju lova, akcija, nadnica i ostalih obaveza prema Sekciji.

 

3.     U lov se polazi sa zbornih mesta koja su određena po Sekcijama.

 

4.     Na zbornom mast, grupovođa je dužan da proveri  lovce članove svoje grupe i to: ispravnost  oružja i opreme za lov, lovnu kartu važeću za 2022 godinu, oružni list za oružje koje se unosi u lovište,  dokumetaciju za psa ukoliko se uvodi u lovište, dali poseduje odgovarajuće obeležje na sebi jarke boje, u slučaju da član grupe duguje bilo kakvu finasijsku obavezu prema Udruženju po pitanju lova traži na uvid dokumenat da je istu uplatio (uplatnica)  i da lice nije pod dejstvom alkohola.

         Nakon provere svih navedenih obaveza iz predhodnog stava, član grupe koji je u potpunosti ispravan za lov, grupovođa ga upisuje u dozvolu za lov i to puno ime i prezime i broj lovne karte.

         Lovce koji su pod uticajem alkohola, bez potrebne kompletne dokumentacije za lov, odnosno ne ispunjavaju obaveze iz stava 1 ove tačke, grupovođa ne upisuje u dozvolu za lov i iste odmah sa zbornog mesta isključi iz daljeg lova toga lovnog dana.

 

5.     Obavezan je da upozna lovce sa vrstom divljači koja se lovi, načinom lova, vremenom završetka lova i merama sigurnosti kojih su svi lovci dužni da se predržavaju.

 

7.     Da održava grupu na okupu za vreme lova i u svakome trenutku istu pozove na skup radi kontrole.

 

8.     Za vreme lova vrši kontrolu svoje grupe, o količini odstrela i dr.

 

9.     Da sve uočene nepravilnosti u lovu odmah prijavi Stručnoj ili Lovočuvarskoj  službi Udruženja.

 

10.   Po završetku lova grupa lovaca mora da se vrati na zborno mesto, a stručni pratilac – vođa grupe po povratku na zborno mesto mora da prikupi sve potrebne podatke za umošenje u izveštaj o izvršenom lovu. U roku od 24h po završetku lova vrati uredno izdatu dozvolu za lov i  popuni izveštaj o izvršenom lovu sa ovlašćenim licem.


 

                                    БИЛТЕН  О  ПОЧЕТКУ  ЛОВА

      Управни одбор Ловачког удружења Карађорђе из Тополе на својој седници одржaној

      дана 10.10.2022. године донео је следеће одлуке:

 

                                           ЛОВ ДИВЉИХ СВИЊА

 1. Ловна сезона на дивље свиње погоном почиње од 19.11.2022. године.  
 2. Лов се изводи чекањем са регистрованих чека, и погоном следећим данима:

 

Октобар 2022 – лов чекањем – се организује средом.

Новембар 2022 – лов погоном и чекање – се организује лов погоном суботом, лов чекањем средом.

Децембар 2022 па надаље до испуњења плана одстрела – лов погоном и чекање - се организује лов погоном субота и недеља, лов чекањем среда.

Лов дивљих свиња у ЛС „Опленац“ Топола се организује само погоном. По завршетку јесењег лова погон се организује и недељом. Као мера спречавања штете од стране дивљих свиња на усевима односно редукција бројности организоваће се и лов погоном радним данима када се стекну услови за то – појавом снега поновца.

Скуп ловаца за лов погоном је до 7,30 часова  у Секцијама и то на зборним местима за лов која су одређена по Секцијама. Лов погоном траје у периоду од 8 до 15 часова.

Лов чекањем траје у периоду од 16 до 05 часова а збор ловаца је  на истом месту као и за лов погоном и то у Блазнави од 14,30 до 15,00 часова, у Шаторњи од 15,00 до 15,30 часова и Јарменовци од 15,30 до 16,00 часова.

            Секције имају право да смање обим лова на своме терену у зависности од стања дивљачи на истом.

 1. Дозволе за лов погоном  издају Председници, Управници и Секретари ловачких секција, а за чекање издају ловочувари по овлашћењу у сарадњи са руководством Секцијама. Обавеза лица која издају дозволе за лов, најмање 24 часа пре почетка лова најаве организацију истога Управнику ловишта ЛУ Карађорђе у Тополи Драгиши Ђорђевић, ради даље контроле лова, и кординације са надлежним органима.
 2. При издавању дозволе, ловац мора показати на увид важећу ловну карту и оружни лист за оружије које носи као и доказ о уплати оверену општу уплатницу о уплати дозволе за лов. Ловци који немају извршену доплату чланарине за лов дивљих свиња или уплатницу са фискалним рачуном да је извршена уплата дозволе за лов дивљих свиња неће бити уписана у дозволу за лов.
 3. Сваки ловац који се налази у ловишту мора код себе имти ловну карту за 2022 годину, оружни лист за оружије које уноси у ловиште и уписан код вође групе ловаца у дозволи за лов. Такође ловци који воде пса у лов код себе морају имати индетификациону картицу за пса или доказ о испуњеним условима да се пас може  користити у лову на дивље свиње (положен испит у раду).
 4. Сви учесници у лову обавезни су да на себи имају одговарајућу обележавајућу ознаку, која је јарке наранџасте или црвене боје.
 5. Лов се изводи искључиво по издатој дозволи за улазак у ловиште за дан и место за које важи дозвола за лов.
 6. Одстрел дивље свиње врши се на основу члана 77. тачка 1 и 2 ЗОДИЛ, ловачким карабином калибра изнад 7 мм и тежином зрна преко 9 грама, ловачком пушком са употребом само кугле – јединачно зрно.
 7. Ловац члан удружења уплаћује:

- Дозволу за лов у висини од 600,00 динара по изласку – дозволи.  Уплата се врши  пре издавања дозволе за лов, на жиро рачун Ловачког удружења „Карађорђе“ из Тополе, искључиво у канцеларији удружења у Тополи уз предходно издат фискални рачун.

- Доплата чланарине за лов дивљих свиња за чланове Удружења износи 4.000,00 динара и важи за лов погоном и чекањем од 01.11.2022. године до затварања лова, осим за  групне ловове у организацији Удружења са Секцијама. Уплата се врши на на жиро рачун Ловачког удружења „Карађорђе“ из Тополе бр. 160-171235-83 и 155-74296-28 са позивом на број 00.

Чланови који су доплатили чланарину за летњи лов дивљих свиња иста важи до 31.10.2022. године.

Одстрел се плаћа по важећем Ценовнику за чланове  Ловачког удружења „Карађорђе“ из Тополе.

Одстрел крмаче се плаћа по ценовнику тржишна цена без умањења.

 

Свака фактура се увећава за 1500,00 динара плус ПДВ за преглед меса одстрељене дивљачи на трихинелу методом дигестије и 500 динара плус ПДВ за преглед дивљачи од стране овлашћене ВС у Тополи.

 1. Ловац члан другог удружења - гост уплаћује:

- Дозволу за лов у висини од 1.200,00 динара по изласку – дозволи.  Уплата се врши  пре издавања дозволе за лов, на жиро рачун Ловачког удружења „Карађорђе“ из Тополе, искључиво у канцеларији удружења у Тополи уз предходно издат фискални рачун.

Одстрел се плаћа по важећем Ценовнику Ловачког удружења „Карађорђе“ из Тополе, тржишна цена уловљене дивљачи.

Свака фактура се увећава за 1500,00 динара плус ПДВ за преглед меса одстрељене дивљачи на трихинелу методом дигестије и 500 динара плус ПДВ за преглед дивљачи од стране овлашћене ВС у Тополи.

 1. Ловци који одстреле дивљу свињу обавезни су да одстрел пријаве одмах Управнику ловишта Удружења или ловочуварима Удружења.
 2. На лицу места вођа групе – стручни пратилац и ловац ваде из одстрељене дивљачи унутрашње органе и то желудац и црева ради безбедности квалитета меса.

По повратку из лова, на месту где се издају дозволе, ловац и ловочувар из одстрељене дивљачи ваде преостале органе у пластичну кесу и то дијафрагма, слезина, бубрези  и једну епрувету крви ради службене контроле меса и органа дивљачи после одстрела.

 1. Сви чланови који нису измирили своје обавезе према удружењу односно матичној секцији, чланарину и дуговања по питању лова срндаћа и срна, плаћања по ратама, немају право ниједне врсте лова од 10.10.2022. године док не измире обавезе у потпуности.
 2. За време лова забрањена је употреба алкохола
 3. У лов се полази са зборних места која су одређена по Секцијама.

                

 1. Ловац који се није налазио на зборном месту и није уписан у Дозволу за лов до 8 часова, за тај дан нема право лова и строго је забрањено дописивање ловаца у дозволу после 8 часова.
 2. За време лова погоном дивљих свиња, искључиво је дозвољена употреба паса само који су власништво чланова Ловачког удрушења Карађорђе из Тополе. Власништво се доказује на основу педигреа за пса у којим је уписано, оверено власништво и залепњена маркица са бројем микро чипа, пасош од пса као доказ да је пас обележен микрочипом. У времену лова врши ће се контрола очитавања чипа. Ко не испоштује ову одлуку биће аутоматски суспендован из лова и покренут дисциолински поступак.
 3. За време лова погоном у периоду од 8 до 15 часова ловцима је строго ЗАБРАЊЕНО напуштање терена за лов где дозвола важи, однос напуштање секције за коју му важи дозвола. Максимално ће се за време лова поштовати установљене границе по секцијама.
 4. Забрањена је организација лова дивљих свиња на терену повише Новог пута Страгари – Јарменовци, као и присуство ловаца.
 5. Власници паса, ако се за време лова пас није вратио код власника, после 15 часова може да крене у проналажење пса уз ОБАВЕЗНУ телефонску најаву ловочуварској служби о плану кретања кроз ловиште и добијања сагласности од ловочуварске службе.

НАПОМЕНА: Сваки члан удружења који се налази у лову и увиди било какву недозвољену радњу од стране учесника у лову обавезно да истога тренутка обавести Стручну службу Удружења, која би могла благовремено да интервенише на. ТЕЛЕФОНИ: Управник ловишта Драгиша 063-8192-008, Ловочувари Саша 069-4113-137 Младен 069-3113-137.

 

Остваримо максималну сарадњу да заштитимо наше ловиште.

 

С ловачким поздравом                                               ДОБАР ПОГЛЕД  !         

 

 

 Председник ЛУ Карађорђе,

Дејан Марковић

 


Upravni odbor Lovačkog udruženja “Karađorđe” iz Topole na svojoj sednici održanoj dana 10.10.2022. godine doneo je sledeće odluke:

 

 1. Lovna sezona na visoku divljač-srne, za članove Lovačkoga udruženja Karađorđe iz Topole počinje 10.10.2022. godine.
 2. Lov se izvodi svakoga dana. Lov se isključivo izvodi sa stabilnih čeka osmatračnica , pomoćnih čeka i piršom.
 3. Dozvole za lov Srna, izdaje stručno lice LU.”Karađorđe”, u saradnji sa rukovodstvom Sekcije. Za organizovani lov, od strane Stručne ili Lovočuvarske službe obaveštava se predsednik Udruženja, predsednika Sekcija gde se lov izvodi, 12h pre lova. Dozvole se izdaju u skladu sa Zakonom o pojedinačnom lovu jedan lovac jedan pratilac u lovu. Pratioci u lovu su Stručna i Lovočuvarska služba Udruženja.
 4. Obaveza lovca je da prijavi lov srna najmanje 48 časova pre, radi tačnoga formiranja termina za lov.
 5. Pri izdavanju dozvole obavezan je oružni list na uvid od lovca za lovački karabin sa kojim će da lovi i od istoga da se u dozvoli za lov upiše kalibar i broj oružnog lista i važeća lovna karta.

Odstrel srna  je zabranjeno vršiti na osnovu clana 77. tačka 4 ZODIL, lovačkim karabinom manjim kalibrom od 5.6 mm i manjom težinom zrna od 3.5 grama.

 1. Za vreme lova svaki lovac je dužan da nosi kod sebe oružni list za lovački karabin kao i lovnu kartu za 2022g.
 2. Po izvršenom pucnju lovcau roku od 20 minuta isti Stručni pratilac u lovu prijavljuje predsednikuSekcije gde je lov organizovan. Lovište od strane lovca i stručnoga pratioca ne napušta se dok se ne dobije odgovor od predsednika sekcije.
 3. Po odstrelu srne markira se divljač, izdaje se propratnica, i sačinjava izveštaj o izvršenom lovu od strane Stručnoga pratioca. Na licu mesta stručni pratilac i lovac vade iz odstreljene divljači unutrašnje organe a naročito želudac i creva radi bezbednosti i kvaliteta mesa, od izvađenih organa u plastičnu kesu odvajaju se srce, pluća, jetra, bubrezi i slezina i isti se sa odstreljenom divljači predaju u Udruženje radi Službene kontrole mesa i organa divljači posle odstrela od strane Veterinarskog inspektora.
 4. Po odstrelu:

Član udruženja

Vrši uplatu za odstreljenu srnu u iznosu od 6.600.00 dinara, plus za pregled divljači koji se vrši od strane ovlašćene VS u Topoli uz nadoknadu od 500,00 dinara + PDV po komadu divljači  i uplata se zajedno vrše  sa uplatom za odstreljenu srnu po fakturi u roku od 30 dana od odstrela srne.

Ako se ne ispoštuje rok uplate srne, lovac se automatski suspenduje iz daljega lova na svu vrstu divljači, a cena srne se uvećava i to za člana udruženja iznosi tržišna cena iz cenovnika Udruženja.

 1. Gosti – turisti komercijalni lov, lovna sezona počinje i lov se izvodi po kalendaru lova,usluge u lovu i odstreljenu divljač plaćaju po cenovnuku Udruženja, dozvolu za lov izdaje Upravnik lovišta Udruženja.
 2. Ranjavanje se plaća po cenovniku Udruženja, a promašaj 1.500.00 dinara, rok za uplatu je 7 dana po izvršenom lovu. Svaki lovac je pre izlaska u lov obavezan da izvrši proveru svog lovačkoga karabina, odnosno isti da upuca.
 3. Sve uplate vezane za odstrel, ranjavanje i promašaj uplaćuju se isključivo na žiro račun Lovačkoga udruženja Karađorđe Topola, br.ž.r. 160-171235-83 i 155-74296-28, sa pozivom na broj fiskalnog računa dobijen od strane upravnika lovišta Dragiše Đorđević.
 4. Dozvola važi za samo uzgojno-selektivni odstrel.
 5. Lovci koji idu u lov, dužni su da polaze sa zbornog mesta i vrate na zborno mesto po završetku lova sa stručnim pratiocem, a zborna mesta biće upisana u dozvoli za lov za teren koji se lovi.
 6. Kontakt telefoni sa Stručnom službom: Udruženje 034-6811-137, Đorđević Dragiša 063-8192-008 i Lovočuvarskom službom Nikolić Saša 069-4113-137, Marković Mladen 069-3113-137.
 7. U lov je zabranjeno voditi lica koja nisu upisana u dozvolu za lov. Zabranjena je upotreba alkohola.
 8. Lovci koji duguju bilo kakvu finasijsku obavezu prema Udruženju nemaju pravo lova dok ne izmire svoje obaveze.

S lovačkim pozdravom                 

DOBAR  POGLED!

                                                                                                              Predsednik LU Karađorđe Topola

Dejan Marković