• Lovište

  Ловиште "Каменица"

  Ловиште "Каменица" је пуно разноврсне дивљачи.
  Конфигурација терена је брдско-планинска што представља идеално станиште за крупну дивљач!
  Више о ловишту

 • Divljač

  Трофејна дивљач

  Велики број трофејне дивљачи је потврда домаћинског газдовања у нашем Ловачком удружењу.

  Више о дивљачи

 • Lovni turizam

  Ловни туризам

  Велики број ловаца туриста у нашем ловишту доказује да су услови за ловни туризам идеални!

  Више о ловном туризму

 • Sekcije

  ЛУ "Карађорђе" Топола
  организовано је у
  4 секције

  Активне секције доприносе квалитетном функционисању Ловачког удружења. Више о секцијама

ОДЛУКЕ О УПЛАТИ ЧЛАНАРИНЕ ЗА ЛОВНУ 2023/24 ГОДИНУ, НАЧИН И УСЛОВИ ОРГАНИЗОВАЊА ЛОВА ПРЕДАТОРА


 Управни одбор Ловачког удружења Карађорђе из Тополе, на својој седници одржаној дана 26.12.2022. године у Тополи донео је следеће :

ОДЛУКЕ

 1. Висина чланарине за ловну 2023/24 годину.

-        Вредност чланарине за редовне чланове ко уплати цео износ до 31.01.2023. године износи 13.500.00 динара.

-        Вредност чланарине за редовне чланове за уплате на рате износи 14.000.00 динара.

I рата – 3.000.00 динара до 31.01.2023. године,

      II рата – 3.000.00 динара до 28.02.2023. године,

      III рата – 3.000.00 динара до 31.03.2023. године,

      IV рата – 3.000.00 динара до 30.04.2023. године и

      V  рата – 2.000.00 динара до 31.05.2023. године.

       За кашњење не плаћања динара. 500.00рате у датом року увећава се износи за сваку рату

       Вредност чланарине од 01.06.2023. до 30.08.2023. године износи 16.000.00 динара, а од 01.09.2023. године износи 18.500,00 динара.

-    Вредност чланарине за почасне чланове износи 10.000.00 динара и то:
         I рата – 3.000.00 динара до 31.01.2023. године, а остатак од 7.000.00 динара се измирује до почетка лова.
-    Вредност чланарине за заслужне чланове износи 6.500.00 динара и то:
         I рата – 3.000.00 динара до 31.01.2023. године, а остатак од 3.500.00 динара се измирује до почетка лова.
-    Вредност чланарине за жене је 3.000.00 динара до почетка лова.
-    Вредност чланарине за ловачки подмладак је 1.400.00 динара током целе године.
-    Вредност чланарине за чланове Удружења, који желе само да обнове - непрекидају чланство, односно не лове а потребна им је само потврда за пререгистрацију оружја износи  6.000,00 динара.
-    Уписнина за пријем у чланство за ловце ван територије Општине Топола износи 400 Еура у две рате. Плаћа се у динарима по обрачунатом средњем курсу на дан уплате.

               Ловна карта за 2023/2024 годину се наручује по уплати целога износа чланарине и рок за издавање ловне карте је 15 дана по исплати чланарине.

               Уплата чланарине се врши на жиро рачун Ловачкога удружења Карађорђе из Тополе  Банка Интеса 160-171235-83, ХалкБанк  155-74296-28 са позивом на број из матичне евиденције ловца. Инструкција за уплату може се подићи у канцеларији удружења у Тополи.

 

  

 

 1. Обавеза ловца је да:

-        Одради две радне наднице за потребе Секција у 2023 години. Неодазивање за одрађивање надница плаћа се 2.000.00 динара по надници.

-        Одради две акције и то за прихрану дивљачи. Одрађивање акција до 31.03.2023. године. Неодазивање на акције плаћа се 1.000.00 динара по акцији.

-        Обавезна је предаја 500 поена од уништених предатора у ловишту за 2023 годину до почетка јесењег лова. Нераздуживање поена плаћа се 1.500.00 динара.

-        Преда до почетка јесењег лова 20кг зрнасте хране или уплати противредност у износу од 1.000.00 динара.

-        Од ових обавеза ослобођени су само почасни чланови, заслужни, жене, ловачки подмладак и који обнављају – непрекидају чланство.

 

 

 1. Лов предатора које улазе у раздуживање чланарине:

                   Ко раздужује чланарину кроз одстрел предатора обавезан је да уплати прву рату до краја 31.01.2023. године у износу од 3.000.00 динара, а остатак чланарине раздужи кроз предаторе  у роковима горе наведених рата. Вредност шакала је 3.000 динара, лисице је 1.500 динара, куне белице 500 динара. Ко предаје предаторе  за вредност чланарине уз одстрел првог предатора дужан је да раздужи поене за 2023 годину. Ако се не раздуже поени уз одстрел првог предатора, одстрељен први предатор ће се књижити у поене. Предатори за вредност чланарине се предају у целом стању са обавезном дозволом да поседује за лов предатора. Лов предатора  се врши у складу са Правилником о проглашењу ловостајем заштићених врста дивљачи и трајању ловне сезоне, објављен у Службеном гласнику Р.Србије број 75/10 од 20.10.2010. године, став 3. Групни лов вука, шакала и лисице организује се у периоду од 1. октобра до 28. фебруара.

26.12.2022. године и саставни део су овога билтена на другој страни.  одлуке са Управнога одбора одржанога Начин и услови организовања лова предатора су

НАПОМЕНА:

Одстрел предатора премира се до намирења финасијског износа до 400.000,00 динара на нивоу Удружења.      -

хајкама не улазе у премирање за чланарину.  Одстрељени предатори у организованим     -

Уколико се лов изводи уз учешће гостију који су чланови из других Удружења, одстрељени предатори     -

не улазе у премирање чланарине.     

 1. Ловци који дугују било какву финасијску обавезу према Удружењу немају право лова док не измире своје обавезе.

 

 

 

 

 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ОРГАНИЗОВАЊА ЛОВА ПРЕДАТОРА

 

1.    Лов предатора почиње 29.12.2022. године и траје до 28.02.2023. године.
2.    Лови се чекањем у периоду јутри од 5,30 до 8,00 часова, вечи од 16,00 до 20,00 часова.
3.    У лов се полази са зборних места одређених по Секцијама, а која су уписана у Дозволи за лов.
4.    Дозволе за лов издају овлашћена лица у Секцијама, Председници, Управници и Секретари, Стручна и ловочуварска служба Удружења.
5.    Пре поласка у лов, дужност вође групе ловаца је да обавести Стручну службу Удружења о изласку у ловиште, путем  смс поруке.
Чланови секције „Опленац“ из Тополе јављају се Управнику ловишта Драгиши Ђорђевић  063-8192-008,  чланови секције из Д.Шаторње, и Блазнаве ловочувару Саши Николић 069-4113-137 и Јарменоваци ловочувару Младену Марковић  069-3113-137.
6.    При издавању дозволе, ловац мора показати на увид важећу ловну карту и оружни лист за оружије, као и ловне карте ловаца своје групе којима се издаје дозвола за лов.
7.    Сваки ловац који се налази у ловишту мора код себе имати ловну карту за 2022. годину, оружни лист за оружије које уноси у ловиште, уписан код вође групе ловаца у дозволи за лов и да на себи има одговарајућу обележавајућу ознаку (прслук маркер).
8.    Лов се изводи искључиво:  по издатој дозволи за улазак у ловиште за дан и место за које важи дозвола за лов, са ловачким оружијем – ловачка пушка са глатким цевима или ловачки карабин са олученим цевима.
9.    Сваки ловац по извршеном пуцњу у року од 15 минута исти пријављује лицима којима је пријављен лов, описано у тачци 5 овог билтена.
10.    По завршетку лова у року од 30 минута груповођа је дужан да поднесе усмени извешта ако је било пуцњева и одстрела, извештај се подноси лицима којима је пријављен лов, описано у тачци 5 овог билтена.
11.    Ловац који је извршио одстрел, предаторе предаје лицима која су издала дозволу за лов на дан издавања нове дозволе када се и попуњава извештај о извршеном лову. Шакал се предаје одмах по одстрелу. Приликом попуњавања извештаја о извршеном лову одстрељени предатори се евидентирају, раздужују у присуству овлашћеног представника секције – лица које издаје дозволу за лов и Стручне и ловочуварске службе Удружења који су распоређени и задужени по секцијама како је наведено у тачци 5 овог билтена.
12.    Пратилац у лову – груповођа је лице одговорно за извођење лова, поштовања начина лова, одлука Удржења.
Обавеза је да упозна ловце са врстом дивљачи која се лови, начином лова, временом завршетка лова и мерама сигурности којих су сви ловци дужни да се придржавају.
На зборном месту прегледа документа за лов, да провери да ли су ловци уписани у дозволи за лов, исправност оружија и опреме за лов.
Ловце који су под утицајем алкохола, без потребне комплетне документације за лов и лица која нису уписана у дозволи одмах са зборнога места искључи из даљега лова тога ловног дана.
13.    За време лова забрањена је употреба алкохола.

 

НАПОМЕНА: Сваки члан удружења који се налази у лову и увиди било какву недозвољену радњу од стране учесника у лову обавезно да истога тренутка обавести Стручну службу Удружења, која би могла благовремено да интервенише на томе терену. ТЕЛЕФОНИ: Управник ловишта Драгиша 063-8192-008, Ловочувари Саша 069-4113-137  Младен 069-3113-137.

 

 

Остваримо максималну сарадњу да заштитимо наше ловиште

 

 

С ловачким поздравом                                                     

ДОБАР ПОГЛЕД!

Председник ЛУ. Карађорђе Топола,

Дејан Марковић